Privacyverklaring

Stichting TOP is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is versie 1, geldend vanaf 15 september 2018.

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van allen die betrokken zijn bij TOP Bemmel. Aan transparantie hechten wij veel waarde.  In deze verklaring leggen we uit hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. De privacyverklaring wordt aangepast als daar aanleiding voor is. Belanghebbenden worden in dat geval per e-mail op de hoogte gebracht.

Contactgegevens

Stichting TOP Bemmel
Markt 5
6681 AE Bemmel
secretariaat@topbemmel.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TOP Bemmel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
· Bedrijfsnaam in het geval van zakelijk verkeer
· Bankrekeningnummer in het geval van zakelijk verkeer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TOP Bemmel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
· om diensten te kunnen aanbieden op grond van een zakelijke overeenkomst;
· het factureren van onze dienstverlening op grond van een overeenkomst;
· de registratie van ons vrijwilligersbestand;
· de registratie van onze sponsoren;
· het verzenden van onze nieuwsbrieven aan onze vrijwilligers, sponsoren en overige  belangstellenden; klanttevredenheidsonderzoek, campagnes en/of mailing
met een belang om u te informeren over evenementen;

Geautomatiseerde besluitvorming

TOP Bemmel neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TOP Bemmel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TOP Bemmel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
- Subsidieaanvragen en onderliggende documenten: 7 jaar op basis van de Wet op de Rijksbelastingen
· Debiteuren- en crediteurenadministratie: 7 jaar op basis van de Wet op de Rijksbelastingen
· Communicatieacties: Wij bewaren contactgegevens of inschrijving voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief in principe voor onbepaalde tijd totdat u aangeeft dat u hieraan niet meer wilt meedoen. Uitschrijven is eenvoudig, onderaan iedere nieuwsbrief of mailing staat een uitschrijfmogelijkheid.


Delen van persoonsgegevens met derden

TOP Bemmel deelt uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt TOP Bemmel alleen persoonsgegevens aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TOP Bemmel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TOP Bemmel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TOP Bemmel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@topbemmel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek

TOP Bemmel wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TOP Bemmel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@topbemmel.nl

In het geval van datalekken doen wij na kennisneming terstond melding daarvan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.